Sociale steun in de psychiatrie: Kwalitatief onderzoek naar de rol van sociale steun in het welbevinden van bezoekers van Stichting (On)Gestoord [masterthesis]

Emma Murach*, Marieke Haan, Nardi Steverink, Vera Verhage

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

191 Downloads (Pure)

Samenvatting

Mensen met een achtergrond in de psychiatrie ervaren vaak moeilijkheden bij het vinden van aansluiting in de maatschappij, vaak vanwege het heersende stigma rond psychische problematiek en het gebrek aan maatschappelijke inclusie. Stichting (On)Gestoord biedt een plek waar deze doelgroep elkaar kan ontmoeten en ondersteuning kan vinden.
Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over effectieve manieren om mensen met psychische problematiek te ondersteunen. Het is gebaseerd op het Stressbuffermodel, de Sociale Productiefunctie theorie en de Zelfmanagement-van-Welbevindentheorie. Het onderzoek maakt gebruik van semigestructureerde interviews met vijf bezoekers en vijf begeleiders van Stichting (On)Gestoord. De data zijn door een thematische analyse vanuit de codeboekbenadering geanalyseerd. De centrale vraag van het onderzoek is: “Hoe ervaren bezoekers en begeleiders sociale steun vanuit Stichting (On)Gestoord, en welke rol speelt deze sociale steun bij het welbevinden van de bezoekers?”.
De resultaten wijzen uit dat Stichting (On)Gestoord zich richt op het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving waarin sociaal contact laagdrempelig is en waarbij professionele hulp aan de zorgverleners wordt overgelaten. Dit onderzoek suggereert dat de waargenomen en daadwerkelijke sociale steun het welbevinden van de bezoekers verbetert, doordat ze voldoen aan behoeften, bijdragen aan herstel en een preventieve functie vervullen. Hoewel bezoekers de stichting waarderen, ervaren ze ook enkele uitdagingen met betrekking tot de groepsdynamiek. Daarnaast heeft Stichting (On)Gestoord moeite om nieuwe, vooral jongere, bezoekers aan te trekken.
Concluderend kan worden gesteld dat Stichting (On)Gestoord een fijne en effectieve ondersteuning biedt aan mensen met psychische problematiek als aanvulling op de reguliere zorgverlening. Desalniettemin is het van belang voor de stichting om zich te richten op het aantrekken van een jongere doelgroep. Een aanbeveling is om te streven naar een grotere bekendheid onder jongeren en gelijktijdig actief werken aan het verminderen van het stigma rond psychische problematiek. Dit is van belang, aangezien de jongere doelgroep vaak niet bekend is met lotgenotencontact en beperkte toegang heeft tot GGZ-kennis, wat hun gebruik van dergelijke diensten belemmert.
Vertaalde titel van de bijdrageSocial support in psychiatry: Qualitative research on the role of social support in the well-being of visitors of Stichting (On)Gestoord
Originele taal-2Dutch
UitgeverijScience Shop, University of Groningen
Aantal pagina's122
StatusPublished - 19-okt.-2023

Citeer dit