Socially responsible and conventional investment funds: performance comparison and the global financial crisis

Leonardo Becchetti, Rocco Ciciretti, Ambrogio Dalò*, Stefano Herzel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2541-2562
TijdschriftApplied Economics
Volume47
Nummer van het tijdschrift25
DOI's
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit