Soil conditioning affects interactions between native and invasive exotic perennials of semi-natural grasslands

Stefanie N Vink*, Nicholas R Jordan, Laura Aldrich-Wolfe, Sheri C Huerd, Craig C Sheaffer, Linda L Kinkel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1526-1533
TijdschriftJournal of Applied Ecology
Volume54
DOI's
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit