Solitary Rectal Ulcer Syndrome as a Sign of Unrecognized Hirschsprung Disease

Rob J. Meinds*, Hubert P. J. van der Doef, Frank A. J. A. Bodewes, Albertus Timmer, Monika Trzpis, Paul M. A. Broens

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)321-U409
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Journal of Pediatrics
Volume177
DOI's
StatusPublished - okt.-2016

Citeer dit