Some features of yeasts of the genusSporidiobolus observed by electron microscopy

N.J.W. Kreger-van Rij, M. Veenhuis

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
140 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)253-255
Aantal pagina's3
TijdschriftAntonie van Leeuwenhoek
Volume37
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1971

Citeer dit