Spatial dynamics of European integration: Regional and policy issues at the turn of the century

E Dietzenbacher*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)788-791
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Regional Science
Volume41
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - nov.-2001

Citeer dit