Spatial perspectives on firm dynamics in the Netherlands

PH Pellenbarg*, PJM Van Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)620 - 630
Aantal pagina's12
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume94
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2003

Citeer dit