Spatial planning in the Netherlands introduction to the 2001 maps

PH Pellenbarg*, PJM Van Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)115-116
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume92
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2001

Citeer dit