Spatial Planning System in Transitional Indonesia

D. Hudalah, J. Woltjer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)291 - 303
Aantal pagina's13
TijdschriftInternational Planning Studies
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2007

Citeer dit