Special issue on selected papers from CAIP 2015

George Azzopardi*, Nicolai Petkov

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1115-1115
Aantal pagina's1
TijdschriftMachine Vision and Applications
Volume27
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 1-nov.-2016

Citeer dit