Special issue on spin caloritronics Preface

Christian H. Back*, Gerrit E. W. Bauer, Barry L. Zink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
28 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer230301
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Physics D-Applied Physics
Volume52
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusPublished - 5-jun-2019

Citeer dit