Species-area relationships are modulated by trophic rank, habitat affinity, and dispersal ability

C. G. E. (Toos) van Noordwijk*, Wilco C. E. P. Verberk, Hans Turin, Theodoor Heijerman, Kees Alders, Wouter Dekoninck, Karsten Hannig, Eugenie Regan, Stephen McCormack, Mark J. F. Brown, Eva Remke, Henk Siepel, Matty P. Berg, Dries Bonte

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
166 Downloads (Pure)

Zoekresultaten