Specific Detection of Proteins by a Nanobody-Functionalized Nanopore Sensor

Xialin Zhang, Nicole Stéphanie Galenkamp, Nieck Jordy van der Heide, Julián Moreno, Giovanni Maglia*, Jørgen Kjems*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
41 Downloads (Pure)

Zoekresultaten