SPECTRAL EFFECTS OF THE PUPIL IN FLY PHOTORECEPTORS

K VOGT*, K KIRSCHFELD, DG STAVENGA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
297 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)145-152
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of Comparative Physiology
Volume146
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1982

Citeer dit