SPECTRAL SENSITIVITIES OF RETINULAR CELLS MEASURED IN INTACT, LIVING BUMBLEBEES BY AN OPTICAL METHOD

GD BERNARD*, DG STAVENGA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
255 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)442-443
Aantal pagina's2
TijdschriftNaturwissenschaften
Volume65
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 1978

Citeer dit