Sperm-cervical mucus interaction, in particular in the presence of antispermatozoal antibodies

J. Kremer*, S. Jager

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  28 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)69-73
  Aantal pagina's5
  TijdschriftHuman Reproduction
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jan.-1988

  Citeer dit