Spin-resolved photoemission studies of epitaxial Fe3O4(100) thin films

D.J. Huang, C.F. Chang, J. Chen, L.H Tjeng, A.D. Rata, W.P. Wu, S.C. Chung, H.J. Lin, T Hibma, C.T. Chen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

672 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerPII S0304-8853(01)00591-1
Pagina's (van-tot)261 - 265
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Magnetism and Magnetic Materials
Volume239
Nummer van het tijdschrift1-3
StatusPublished - 2002
EvenementInternational Symposium on Physics of Magnetic Materials/International Symposium on Advanced Magnetic Technologies -
Duur: 13-mei-200116-mei-2001

Citeer dit