Spin-singlet clusters in the ladder compound NaV2O5

J.L. de Boer, A. Meetsma, J. Baas, T.T.M. Palstra*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

58 Citaten (Scopus)
301 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3962 - 3965
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysical Review Letters
Volume84
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusPublished - 2000

Citeer dit