Sport and space: Introduction to the 2008 Maps

Paul J. M. Van Steen*, Piet H. Pellenbarg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)139-142
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume99
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2008

Citeer dit