Stability, conformational plasticity, oligomerization behaviour and equilibrium unfolding intermediates of the Ebola virus matrix protein VP40

Pedro Buzon, Javier Ruiz-Sanz, Jose C. Martinez*, Irene Luque

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4289-4303
Aantal pagina's15
TijdschriftJournal of Biomolecular Structure & Dynamics
Volume38
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusPublished - 21-sep-2020

Citeer dit