STACKELBERG PRICE LEADERSHIP IN THE LINEAR HETEROGENEOUS DUOPOLY

L SCHOONBEEK*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)167-175
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of economics-Zeitschrift fur nationalokonomie
Volume52
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1990

Citeer dit