STAPHYLOCOCCAL NUCLEASE AND ITS COMPLEXES WITH NUCLEOTIDIC INHIBITORS - A PHOTO-CIDNP STUDY OF AROMATIC RESIDUES EXPOSURE

PJ COZZONE*, R KAPTEIN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)55-60
  Aantal pagina's6
  TijdschriftFEBS Letters
  Volume155
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit