Start van het interuniversitair expertise centrum GAMMA op 1 september 1987

OnderzoeksoutputAcademic

56 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op het eerste Symposium Statistische Software heb ik gepleit voor een landelijke samenwerking op het gebied van programmatuur voor de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Op het tweede symposium is verslag gedaan van een inventarisatie van ontwikkelingen op dit gebied en zijn de mogelijkheden voor een landelijk samenwerkingsorgaan nader uitgewerkt. In deze bijdrage wordt gemeld dat er een landelijk samenwerkingsorgaan is gesticht, het IEC-Gamma. Voorts wordt verslag gedaan van een zevental projecten die in dit kader reeds zijn uitgevoerd. In het slotwoord wordt kort ingegaan op de toekomstperspectieven van IEC-Gamma.
Originele taal-2English
TitelEPRINTS-BOOK-TITLE
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's0
StatusPublished - 1987

Citeer dit