Starting as a Newly Graduated Radiologist: Survival Tips From Experience Experts

Thomas C. Kwee*, Ömer Kasalak, Derya Yakar, Robert M. Kwee

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1009-1011
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the american college of radiology
Volume18
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2021

Citeer dit