State Ownership, Socio-political Factors, and Labor Cost Stickiness

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
428 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)771-796
TijdschriftEuropean Accounting Review
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit