Statin Use and Cognitive Function: Population-Based Observational Study with Long-Term Follow-Up

Hanneke Joosten*, Sipke T. Visser, Marlise E. van Eersel, Ron T. Gansevoort, Henk J. G. Bilo, Joris P. Slaets, Gerbrand J. Izaks

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
266 Downloads (Pure)

Zoekresultaten