Statistica Neerlandica special issue on Statistical Network Science

Veronica Vinciotti*, Ernst C. Wit

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)220-221
Aantal pagina's2
TijdschriftStatistica Neerlandica
Volume74
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - aug-2020

Citeer dit