Stedelijke kavelruil en kostenverhaal: Een eerste verkenning

Demetrio Munoz Gielen, J.W.A. Rheinfeld

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Op 1 juli jongstleden heeft het Rijk het ontwerp ‘Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet’ (hierna: ‘Aanvullingswet’) vrijgegeven voor consultatie. Via deze Aanvullingswet zal de Omgevingswet worden aangevuld met regelingen die thans zijn opgenomen in de Onteigeningswet, de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) en de Wet voorkeursrecht gemeenten. Daarnaast is in paragraaf 12.5.2 van de Aanvullingswet een regeling (bestaande uit slechts drie artikelen) betreffende de ‘Kavelruil in stedelijk gebied’ (hierna: ‘stedelijke kavelruil’) opgenomen. De mogelijkheden van deze nieuwe regeling worden verder toegelicht in hoofdstuk 7 van de bijbehorende Nota van Toelichting (hierna: NvT). Dit artikel is toegespitst op de (on)mogelijkheden die het nieuwe instrument stedelijke kavelruil biedt voor de huidige praktijk van faciliterend grondbeleid in locatie- en gebiedsontwikkeling. Daartoe wordt eerst de regeling stedelijke kavelruil op hoofdlijnen geïntroduceerd, om vervolgens de mogelijke toegevoegde waarde voor het bestaande instrumentarium toe te lichten. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met paragraaf 13.6 (‘Kostenverhaal’) van de Aanvullingswet en hoofdstuk 8 van de bijbehorende NvT. Ook worden hoofdstuk 6 van het tevens op 1 juli vrijgegeven ontwerp Omgevingsbesluit en hoofdstuk 4.5 van de bijbehorende NvT in de beschouwing betrokken.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)26-28
Aantal pagina's3
TijdschriftGrondzaken in de Praktijk
Volume11
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit