Stemmings- en angststoornissen als risicofactor voor cardiovasculaire ziekten

Davy M.C. Quadackers*, Danielle C. Cath, Edith J. Liemburg, Ingrid E.M. Houtman, Marian J.T. Oud, Marjolein Y. Berger, Wiepke Cahn, Hans Mulder

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

93 Downloads (Pure)

Samenvatting

Psychische aandoeningen zijn als cardiovasculaire risicofactor onderbelicht in de richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM).
Met een literatuuronderzoek naar het verband tussen angst- en stemmingsstoornissen en cardiovasculaire aandoeningen hebben wij onderzocht (a) in hoeverre angst- en stemmingsklachten en -stoornissen onafhankelijke cardiovasculaire risicofactoren zijn; (b) hoeveel groter dat risico is dan in een psychisch gezonde populatie; en (c) of de ernst van de psychische ziekte invloed heeft op de grootte van het risico.
Klinische en subklinische depressieve en stemmingsstoornissen gaan gepaard met een onafhankelijk verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen, coronairlijden, myocardinfarct en CVA.
Bij patiënten met een bipolaire stoornis is het risico op een CVA wel verhoogd, maar het risico op hartinfarct niet.
Een angststoornis of symptomen daarvan verhogen het risico op cardiovasculaire aandoeningen, op myocardinfarct en CVA.
Hoe ernstiger de angst- of stemmingsstoornis, des te groter het onafhankelijke risico op een cardiovasculaire aandoening. Ernstige stemmings- en angststoornissen zouden dan ook als aparte risicofactor in de CVRM-richtlijn opgenomen kunnen worden.
Vertaalde titel van de bijdrageAnxiety and mood disorders are independent risk factors for cardiovascular diseases
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer8
Pagina's (van-tot)26
Aantal pagina's33
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume165
Nummer van het tijdschrift44
StatusPublished - 5-nov.-2021

Citeer dit