Stereochemistry and the Nature of Life: Mechanist, Vitalist, and Evolutionary Perspectives

Paolo Palladino

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
203 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)44-67
Aantal pagina's24
TijdschriftIsis
Volume81
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mrt-1990
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit