Strain-Promoted Copper-Free "Click" Chemistry for 18F Radiolabeling of Bombesin

Lachlan S. Campbell-Verduyn, Leila Mirfeizi, Anne K. Schoonen, Rudi A. Dierckx, Philip H. Elsinga*, Ben L. Feringa

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

103 Citaten (Scopus)
988 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)11117-11120
Aantal pagina's4
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume50
Nummer van het tijdschrift47
DOI's
StatusPublished - 2011

Citeer dit