Strategic categories and competition: significant clustering for strategic groups

Charles Carroll*, Howard Thomas

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    7 Citaten (Scopus)

    Zoekresultaten