Strategisch procederen in het milieurecht: bestuursrechter en civiele rechter

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

50 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel gaat nader in op het strategisch procederen in het milieurecht en begint met een korte terreinverkenning. Aan de orde komt welke mogelijkheden al bestonden om vraagstukken aan de rechter voor te leggen en wat nu daadwerkelijk nieuw is. Vervolgens wordt bezien welke beperkte mogelijkheden de bestuursrechter heeft om zich over grote maatschappelijke vragen te uiten, en hoe de burgerlijke rechter met grote maatschappelijke vragen recent is omgegaan. Daarbij komen twee aandachtspunten van civiele procedures aan de orde. Deze leiden tot de conclusie dat het nog maar de vraag is of bereikte successen beklijven.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)155-159
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Volume2018
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit