Strategy To Limit Sampling of Antituberculosis Drugs Instead of Determining Concentrations at Two Hours Postingestion in Relation to Treatment Response

Onno W. Akkerman*, Richard van Altena, Mathieu S. Bolhuis, Tjipke van der Werf, Jan-Willem Alffenaar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)628
Aantal pagina's1
TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2014

Citeer dit