Stress hormone actions in brain, in health disease - possibilities for new pharmacotherapies - Preface

Marian Joels*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)173
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Pharmacology
Volume583
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusPublished - 7-apr-2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit