Structural characterization of a cationic zirconocene olefin polymerization catalyst with its methylated boralumoxane counterion

Bodo Richter, Auke Meetsma, Bart Hessen, Jan H. Teuben

OnderzoeksoutputAcademic

19 Citaten (Scopus)
155 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2166 - 2169
Aantal pagina's4
TijdschriftAngewandte Chemie-International Edition in English
Volume41
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2002

Citeer dit