Structural homology of the central conserved region of the attachment protein G of respiratory syncytial virus with the fourth subdomain of 55-kDa tumor necrosis factor receptor

J.P.M. Langedijk, B.L. de Groot, H.J.C. Berendsen, J.T. van Oirschot

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)293 - 302
Aantal pagina's10
TijdschriftVirology
Volume243
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1998

Citeer dit