Structural ratio for predicting the voidage of binary particle mixtures

H.J Finkers, A.C Hoffmann

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)495 - 498
Aantal pagina's4
TijdschriftAIChE Journal
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb-1998

Citeer dit