Studies on the growth of voids in amorphous glassy polymers

A.C. Steenbrink, E. van der Giessen, P.D. Wu

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
255 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3163 - 3175
Aantal pagina's13
TijdschriftJournal of Materials Science
Volume33
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 1998

Citeer dit