Studying inquiry learning with FILE

P. Wilhelm, J.J. Beishuizen, D.H. Van Rijn

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)933 - 943
Aantal pagina's10
TijdschriftComputers in Human Behavior
Volume21
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2005

Citeer dit