Stumbles in Sjögren's syndrome drug development: where to look for the next big leap?

Gwenny M Verstappen, Frans G M Kroese, Hendrika Bootsma*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1043-1045
Aantal pagina's3
TijdschriftExpert review of clinical immunology
Volume16
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2020

Citeer dit