Subjectieve leefbaarheid: een nieuwe meetmethode getest

Johannes Gieling, Inge de Vries, Tialda Haartsen

OnderzoeksoutputProfessional

662 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een leefomgeving die objectief te meten is en door alle bewoners als leefbaar wordt ervaren is een ideaalbeeld dat sterk doorklinkt in het beleidsdiscours. Dit artikel plaatst echter kritische kanttekeningen bij de manier waarop leefbaarheid tot nu toe gemonitord wordt. Een kwantitatieve analyse laat zien dat leefbaarheid een uiterst diffuus en multi-interpretabel begrip is. Beleid zou zich niet alleen moeten richten op het meten van tevredenheid van inwoners over de leefomgeving, maar ook op het belang dat bewoners hechten aan bepaalde leefbaarheidsindicatoren.
Vertaalde titel van de bijdrageSubjective liveability: a new assessment method
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)172-179
Aantal pagina's8
TijdschriftRooilijn
Volume50
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 14-aug-2017

Citeer dit