Sudden cardiac death in heart failure: more than meets the eye

Bart A Mulder*, Dirk J van Veldhuisen, Michiel Rienstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
63 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1361–1363
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume23
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusPublished - aug.-2021

Citeer dit