Superparasitism drives heritable symbiont epidemiology and host sex ratio in a wasp

Steven R. Parratt*, Crystal L. Frost, Martijn A. Schenkel, Annabel Rice, Gregory D D Hurst, Kayla C. King

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
61 Downloads (Pure)

Zoekresultaten