Supramolecular Chemistry on Graphene Field-Effect Transistors

Xiaoyan Zhang, Everardus H. Huisman*, Mallikarjuna Gurram, Wesley R. Browne, Bart J. van Wees, Ben L. Feringa

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1735-1740
Aantal pagina's6
TijdschriftSmall
Volume10
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - mei-2014

Citeer dit