Sustainability in drug discovery

Evelien Wynendaele, Christophe Furman, Bartosz Wielgomas, Per Larsson, Eelko Hak, Thomas Block, Serge Van Calenbergh, Nicolas Willand, Michal Markuszewski, Luke R. Odell, Gerrit J. Poelarends, Bart De Spiegeleer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

62 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)100107
Aantal pagina's4
TijdschriftMedicine in Drug Discovery
Volume12
DOI's
StatusPublished - dec-2021

Citeer dit