Sustained prothrombotic changes in COVID-19 patients 4 months after hospital discharge

Fien A. von Meijenfeldt, Sebastian Havervall, Jelle Adelmeijer, Annika Lundstrom, Maria Magnusson, Nigel Mackman, Charlotte Thalin, Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

85 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)756-759
Aantal pagina's4
TijdschriftBlood
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 9-feb.-2021

Citeer dit