Symptom-Specific Effects of Psychotherapy versus Combined Therapy in the Treatment of Mild to Moderate Depression: A Network Approach

Ella Bekhuis*, Robert Schoevers, Marrit de Boer, Jaap Peen, Jack Dekker, Henricus Van, Lynn Boschloo

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
359 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)121-123
Aantal pagina's3
TijdschriftPsychotherapy and psychosomatics
Volume87
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit