Symptoms of Depression But Not Depressive Disorder Reply

Petra W. Hoen*, Mary A. Whooley, Peter de Jonge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1568-1569
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume57
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusPublished - 5-apr.-2011

Citeer dit