Synthesis and Structure of Zirconium and Hafnium Polymerisation Catalysts Stabilised by Very Bulky Aminopyridinato Ligands

Awal Noor, Winfried P. Kretschmer, Germund Glatz, Auke Meetsma, Rhett Kempe*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten